dworek w kuskowie

Dotacje na remont zabytku wpisanego do rejestru zabytków

W polskim rejestrze zabytków znajduje się tysiące zabytków. Podlegają one ochronie prawnej, a ich właścicieli państwo wpiera finansowo w zakresie odbudowy, renowacji i zabezpieczenia przed zniszczeniem. Dofinansowań do tego typu przedsięwzięć udziela Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. istnieje kilka form ochrony zabytków w Polsce. Jedną z nich jest wpis do rejestru zabytków. Każde województwo posiada osobny rejestr, a odpowiedzialnym za jego prowadzenie w każdym z nich jest wojewódzki konserwator zabytków. Posiadacz zabytku znajdującego się w takim rejestrze ma obowiązek stosować się do zaleceń oraz wykonywać obowiązki związane z utrzymaniem takiego obiektu oraz zachowaniem jego wartości. Zagospodarowanie, remont czy adaptacja chronionego zabytku może odbywać się w bardzo ograniczonym zakresie i wyłącznie pod nadzorem służb konserwatorskich. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót służby te muszą wydać specjalne pozwolenie na ich realizację. Mając jednak na uwadze koszty z jakimi wiąże się konserwacja czy remont zabytków, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego co roku udziela wsparcia finansowego na tego typu zadania. Po pomoc w sfinansowaniu renowacji mogą zgłosić się podmioty prawa polskiego – osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki organizacyjne, które są właścicielami lub posiadaczami zabytku wpisanego do rejestru zabytków czy posiadające taki obiekt w trwałym zarządzie.

Nawet 100% nakładów koniecznych do wykonania prac

Środki pieniężne można otrzymać na różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z pracami konserwatorskimi czy robotami budowlanymi. Zakres jest szeroki i obejmuje m.in. sporządzenie niezbędnych ekspertyz technicznych i konserwatorskich, modernizację instalacji elektrycznej, odnowienie lub odtworzenie okien, drzwi, pokrycia dachowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, itp. Na wykonanie wszystkich prac można uzyskać do 50% nakładów koniecznych do ich zrealizowania. Natomiast w przypadku zabytków o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, obiektów wymagających przeprowadzania prac złożonych technicznie lub prac wymagających niezwłocznego wykonania można uzyskać nawet do 100% nakładów. Minimalna kwota dotacji wynosi 25 tys. zł. Wnioski należy składać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O dotację ubiegać się można na prace planowane do przeprowadzenia w roku złożenia wniosku lub następnym, bądź przed upływem 3 lat od zakończenia prac. Wszystkie szczegółowe informacje, takie jak rodzaje kwalifikujących się zadań czy terminy i tryb naboru wniosków znajdują się w regulaminie programu na dany rok.

Inne podmioty udzielające dotacji

Zgodnie z ustawą dofinansowania udzielić może także wojewódzki konserwator zabytków oraz organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez dany organ uchwale.

Dodaj swój komentarz

Wszystkie pola są wymagane.